Zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů dodavatelů a odběratelů zboží a služeb

Úvodní informace

PASCHAL s.r.o. zpracovává osobní údaje dodavatelů a odběratelů zboží a služeb, kteří jsou fyzickými osobami podnikateli (dále jen „Dodavatelé a Odběratelé“), na základě a v souladu s dotčenými právními předpisy, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále také jen „Nařízení“), a to za stanovenými účely, jakož i způsoby a prostředky zpracování, které vždy odpovídají příslušnému právnímu titulu ve smyslu článku 6 Nařízení.

Tato Informace o zpracování osobních údajů Dodavatelů a Odběratelů obsahuje jednak transparentní informace ve smyslu ustanovení článků 13 a 14 Nařízení, jakož i poučení o právech subjektů údajů ve smyslu ustanovení článků 15 až 22 Nařízení.

Správce osobních údajů

PASCHAL s.r.o. se sídlem Praha 2, Vyšehradská 23/1262, PSČ 128 00 zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, spisová značka C 30965, IČO: 61502901 vystupuje ve vztahu k osobním údajům Dodavatelů a Odběratelů v právním postavení správce osobních údajů, který určuje účely a prostředky zpracování (dále také jen „Správce“).

Dodavatelé a Odběratelé jako subjekty údajů mají právo se na společnost jakožto Správce obracet se všemi dotazy týkajícími se zpracování a ochrany osobních údajů a uplatňovat u Správce svá práva subjektů údajů, a to:

 • písemně formou dopisu/ oznámení na adresu sídla Správce k rukám Ing. Marka Boušky
 • elektronicky na e-mailovou adresu: bouska@paschal.cz

Zpracovatelé osobních údajů

Správce ve vztahu k osobním údajům Dodavatelům a Odběratelům smluvně pověřil k dalšímu zpracování osobních údajů zpracovatele:

 • Ing. Zdeněk Krejčí, COM-SYS SOFTWARE sídlem Neklanova 120/18, Vyšehrad, 128 00 Praha 2, IČO 13150529 – poskytovatel IS „Company Manager“

Účely zpracování osobních údajů

Správce zpracovává vybrané osobní údaje Dodavatelů a Odběratelů za následujícími účely:

 • plnění obchodní smlouvy/ jednání o obchodní smlouvě;
 • plnění povinností vyplývajících z daňových právních předpisů;
 • realizace kontaktů a vzájemné obchodní komunikace (osobní údaje kontaktních osob Dodavatelů a Odběratelů – statutárních orgánů a/nebo zaměstnanců);
 • dodání / odběr zboží a služeb;
 • účely tzv. „přímého marketingu“.

Právní tituly zpracování osobních údajů

Právním titulem ke zpracování osobních údajů Dodavatelů a Odběratelů ve smyslu článku 6 Nařízení ve vztahu ke shora uvedeným účelům zpracování jsou:

 • plnění smlouvy;
 • oprávněné zájmy správce;
 • plnění právních povinností správce.

Způsoby a prostředky zpracování osobních údajů

Osobní údaje Dodavatelů a Odběratelů jsou ze strany Správce zpracovávány těmito způsoby a prostředky:

 • automatizované zpracování IS Company Manager
 • manuální zpracování v listinné podobě - obchodní smlouvy (včetně objednávek/ potvrzení objednávek), dodací listy, daňové doklady

Kamerový systém

Kamerový systém je Správcem provozován v objektu skladu na adrese: Lidická 802, 266 01 Beroun, a to jako systém vybavený funkcí obrazového záznamu. Kamerový systém je tvořen kamerami, které jsou umístěny ke kontrole a monitoringu areálu. Kamerový systém je Správcem provozován za následujících podmínek:

Účel zpracování:

 • ochrana majetku a bezpečnosti osob;
 • právní titul: oprávněné zájmy správce;
 • bez souhlasu subjektů údajů;
 • kategorie osobních údajů: popisné – obrazové záznamy (obličeje, postavy);místo uložení záznamů: přímo v areálu;
 • doba zpracování/ uchovávání záznamů: třicet (30) dnů ode dne pořízení záznamu;
 • technické zabezpečení systému a fyzická ochrana: vyhrazená místnost pro úložiště záznamů, záznamy technicky blokovány, omezení přístupových oprávnění.
 • Prostory monitorované kamerovým systémem jsou viditelně označeny Informačními tabulkami, které obsahují jednak piktogram a dále krátký informační text.

Rozsah zpracování osobních údajů

Co do rozsahu zpracování kategorií údajů Správce zpracovává následující osobní údaje Dodavatelů a Odběratelů:

 • jméno a příjmení, příp. obchodní firma, sídlo, IČO, DIČ, e-mailová adresa, telefonní číslo a bankovní spojení, dodací adresa
 • jméno a příjmení kontaktní osoby, její pracovní pozice, služební telefonní číslo a služební emailová adresa

Doba uložení osobních údajů

Doba uložení, resp. zpracování osobních údajů Dodavatelů a Odběratelů ze strany Správce je následující:

 • po dobu trvání smluvního vztahu;
 • po dobu povinností vyplývajících z daňových právních předpisů.

Práva subjektů údajů

Dodavatelé a Odběratelé jako subjekty údajů mají ve vztahu ke Správci ve smyslu článků 15 až 22 Nařízení následující právo:

 • právo na přístup k osobním údajům, zejména právo žádat po Správci informaci o zpracování svých osobních údajů;
 • právo na opravu osobních údajů, pokud jsou údaje vedeny nepřesně;
 • právo na výmaz osobních údajů („právo být zapomenut“);
 • právo na omezení zpracování osobních údajů;
 • právo vznést vůči Správci námitku proti zpracování osobních údajů;
 • právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování (s výjimkami).

Vedle toho má subjekt údajů právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je:

Úřad pro ochranu osobních údajů (E-mailová adresa: posta@uoou.cz)
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7