Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

PASCHAL, s. r. o. Vyšehradská 23, 128 00 Praha 2IČ: 61502901 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedený Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 30965


Všeobecné obchodní podmínky


A. Smlouva o pronájmu


1. Dodávka předmětu nájmu bude uskutečněna v dohodnuté lhůtě od okamžiku potvrzení objednávky nájemce pronajímatelem tj. po vyjádření shodné vůle s podmínkami, předmětem a cenou pronájmu.

2. Nájemce potvrzuje, že je mu známa cenová nabídka pronajímatele platná v době odeslání objednávky nájemcem pronajímateli, čímž nájemce potvrzuje, že s cenou souhlasí a považuje ji pro každý konkrétní případ za sjednanou. Vyslovením souhlasu s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami zároveň nájemcem vyslovuje svůj souhlas se způsobem určení ceny a doby nájmu.

3. Nájemce bere na vědomí, že předmětem nájmu jsou věci použité tj. že předmět nájmu byl používán. V případě, že nájemce požaduje, aby předmětem nájmu byly věci dosud nepoužité tj. nové, je povinen tento požadavek uvést ve své objednávce.

4. Při převzetí předmětu nájmu je nájemce nebo jím pověřený dopravce povinen provést kontrolu předmětu nájmu co do počtu jednotlivých kusů, tak i případných vad, zřejmých při převzetí předmětu nájmu.

5. V případě, že počet jednotlivých dílů předmětu nájmu nebude odpovídat údajům uvedeným na výdejce, uvede tuto skutečnost nájemce nebo pověřený dopravce do výdejky a vyžádá si potvrzení tohoto zápisu zástupcem pronajímatele. Stejný postup je nájemce povinen zachovat i v případě zjištění, že předmět nájmu má vady. Na zápis, který není potvrzen zástupcem pronajímatele, se nebere zřetel.

6. Potvrzení výdejky nájemcem nebo dopravcem bez výhrad potvrzuje, že nájemce řádně převzal předmět nájmu, který odpovídá sjednaným podmínkám mezi stranami.

7. V případě, že nájemce zjistí, že předmět nájmu má vady, které nebyly zřejmé při přejímce předmětu nájmu, je nájemce povinen oznámit tuto skutečnost písemně bez zbytečného odkladu pronajímateli. Do oznámení nájemce uvede, zda požaduje výměnu poškozeného předmětu nájmu nebo slevu z ceny nájmu. K pozdějším námitkám nelze brát zřetel.

8. Nájemce není oprávněn přenechat předmět nájmu do užívání třetí osobě ani dát předmět nájmu do podnájmu.

9. Nájemce bere na vědomí, že rozsah pronájmu movitých věcí, bednění, je přizpůsobován konkrétnímu požadavku nájemce na jeho stavební zakázku. Dle objednávek a požadavků nájemce, za účelem úspěšného provedení stavební zakázky nájemce, může být předmět nájmu, movité věci, pozměňován a doplňován pomocí e-mailových či telefonických dohod mezi pronajímatelem a nájemcem. Nájemce souhlasí, že tyto změny předmětu nájmu budou zanášeny do internetového systému pronajímatele.

10. Pronajímatel zřídí pro nájemce přístup do internetového systému na stránkách http://sklad.paschal.cz, ve kterém se nájemci zobrazí rozsah pronajatých a ze skladu pronajímatele převzatých movitých věcí, předmětu nájmu, v reálném čase. Nájemce se zavazuje pravidelně, nejméně však jednou týdně po dobu trvání nájemního vztahu, se do internetového systému přihlašovat a v případě výhrad se změnami či doplňky předmětu nájmu a jeho ceny bezodkladně, nejpozději do 3 dnů od zjištění nedostatku, informovat pronajímatele. Jinak se má za to, že internetový systém pronajímatele tak, jak je zpřístupněn nájemci, obsahuje pravdivé a úplné informace o rozsahu poskytnutého plnění, předmětu nájmu, pronajímatelem a jeho ceně.

B. Předání a převzetí předmětu nájmu


1. Nájemce je povinen předmět nájmu převzít ve sjednaném místě, za které se považuje místně příslušný sklad pronajímatele. Na stejném místě se pak provádí vrácení předmětu nájmu pronajímateli. Výše uvedené platí v případě, že není smluvní stranami v konkrétním případě sjednáno písemně něco jiného.

2. Převzetí předmětu nájmu potvrdí nájemce nebo jím sjednaný dopravce do výdejky, jež má tyto náležitosti: označení smluvních stran, předmět plnění, množství, místo a datum převzetí a označení osoby a SPZ vozidla, která předmět nájmu převzala. Přeprava předmětu nájmu není součástí předmětu nájemní smlouvy. Přepravu si nájemce zajišťuje sám na vlastní náklady.

3. V případě, že předmět nájmu bude přejímat za nájemce dopravce, má nájemce povinnost tuto skutečnost písemně předem pronajímateli oznámit. Pokud tak nájemce neučiní, je pronajímatel oprávněn vydat předmět nájmu takovému dopravci, který prokáže, že je mu znám rozsah předmětu nájmu, místo jeho určení a osoba pronajímatele.

C. Cena nájmu


1. Cena nájmu je stanovena dohodou smluvních stran a vyplývá z cenové nabídky pronajímatele platné v době vystavení objednávky nájemcem potvrzené pronajímatelem.

2. Nájemné je počítáno podle počtu jednotlivých předmětů nájmu a počtu dnů, kdy pronájem trval.

3. Movité věci označené v ceníku pronajímatelem, které jsou dodávány současně s předmětem nájmu, nejsou jeho předmětem, ale jsou předmětem samostatné kupní smlouvy, za cenu stanovenou v cenové nabídce pronajímatele platné v době vystavení objednávky nájemcem. Převzetí těchto movitých věcí nájemcem nebo jím pověřeným dopravcem (pokud nejsou vráceny s předmětem nájmu zpět) se považuje za řádné uzavření kupní smlouvy včetně souhlasu s kupní cenou. Na kupní cenu těchto movitých věcí je pronajímatel (prodávající) oprávněn vystavit samostatnou fakturu.

D. Platební podmínky


1. Není-li sjednáno jinak, je nájemné fakturováno vždy po uplynutí příslušného kalendářního měsíce. Splatnost faktury je dohodnuta 21 dní ode dne vystavení faktury. Úhrada za nájemné i kupní cena předmětů uvedených v článku C.3 bude provedena bezhotovostní formou nebo hotově. Pokud je mezi smluvními stranami sjednáno placení ceny nájmu formou záloh, jsou tyto zálohy splatné v dohodnuté lhůtě, výši i dohodnutým způsobem.

E. Doba nájmu


1. Nájemní vztah (doba nájmu) začíná běžet dnem převzetí předmětu nájmu nájemcem nebo jím určeným dopravcem a končí dnem předání předmětu nájmu zpět pronajímateli.

F. Ukončení doby nájmu před smluvenou dobou nájmu


1. Pronajímatel je oprávněn nájemní smlouvu vypovědět bez výpovědní doby písemnou výpovědí nájemní smlouvy dojitou nájemci v případě, že:

a) nájemce je v prodlení s úhradou nájemného, a to po dobu delší než 2 měsíce,

b) jestliže nájemce vstoupil do likvidace nebo byl na jeho majetek prohlášen konkurz nebo bylo zahájeno jiné řízení podle zákona č. 182/2006 Sb. (insolvenční zákon),

c) jestliže nájemce užívá přes písemné upozornění pronajímatele předmět nájmu v rozporu s uzavřenou nájemní smlouvou, těmito Všeobecnými obchodními podmínkami nebo způsobem, který by mohl způsobit poškození předmětu nájmu nebo způsobem ohrožujícím bezpečnost a zdraví,

d) v případě, že nájemce užívá předmět nájmu způsobem ohrožujícím lidské životy nebo majetkové hodnoty značného rozsahu, má nájemce právo odstoupit od uzavřené smlouvy bez předchozího upozornění ve smyslu bodu c) tohoto článku Všeobecných obchodních podmínek.

2. Nájemce je povinen bezodkladně vrátit předmět nájmu zpět do místa jeho odběru, pronajímatel má však právo dle svého rozhodnutí převzít předmět nájmu přímo v místě, kde se nachází a na své náklady odvézt.

G. Smluvní pokuta


1. V případě použití předmětu nájmu na místě odlišném od místa uvedeného v objednávce (pokud nebylo dodatečně pronajímatelem odsouhlaseno) má pronajímatel nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 50.000, - Kč.

2. Pokud nájemce dá předmět nájmu do podnájmu nebo výpůjčky třetí osobě, má pronajímatel nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 100.000,- Kč.

H. Vady předmětu nájmu a uplatnění práv z nich


1. V případě, že bude nájemci předán předmět nájmu s vadami zřejmými při převzetí předmětu, má nájemce povinnost uvést tuto skutečnost do „výdejky“ dle článku A odst. 4 těchto Všeobecných obchodních podmínek. Pokud nedojde k výměně vadného předmětu nájmu za bezvadný v době a místě převzetí předmětu nájmu, má nájemce právo oznámit tuto skutečnost nejpozději však do tří dnů ode dne převzetí předmětu nájmu pronajímateli s uvedením požadavku na výměnu vadného předmětu nájmu za bezvadný nebo požadavku na přiměřenou slevu z ceny nájmu (právo volby)..

2. V případě, že budou oznámené vady předmětu nájmu uznány pronajímatelem jako oprávněné a nájemce uplatnil právo na výměnu za bezvadný předmět nájmu, dodá pronajímatel nájemci bez zbytečných odkladů bezvadný předmět nájmu nebo jeho část.

3. V případě, že budou oznámené vady předmětu nájmu uznány pronajímatelem jako oprávněné a nájemce uplatnil právo na přiměřenou slevu z ceny nájmu, bude pronajímatelem zasláno vyjádření k výši uplatněné přiměřené slevy z ceny nájmu. Pokud se smluvní strany na výši slevy z ceny nájmu nedohodnou, bude tato stanovena soudním znalcem z oboru určeným pronajímatelem.

4. Pronajímatel odpovídá za to, že předmět nájmu má a po dobu trvání nájemního vztahu bude mít bez zavinění nájemce obvyklé vlastnosti, aby bylo možné předmět nájmu užívat ke sjednanému účelu.

5. Pronajímatel nenese odpovědnost za škody vzniklé v důsledku nesprávného používání předmětu nájmu (instalace, zatížení, atd.).

6. Vady, které nebyly zřejmé při převzetí předmětu nájmu (vady skryté), je nájemce povinen oznámit pronajímateli bezodkladně po jejich zjištění písemným oznámením s náležitostmi uvedenými v bodě 1. tohoto článku Všeobecných obchodních podmínek.

7. Nájemce ručí po dobu nájemního vztahu za odbornou manipulaci, instalaci, odborné používání a skladování předmětu nájmu. Nájemce odpovídá za škody způsobené na předmětu nájmu a za jeho ztrátu.

I. Vrácení předmětu nájmu


1. Nájemce je povinen vrátit předmět nájmu bez nečistot, odpovídající obvyklému opotřebení. Předmět nájmu musí být rozdělen na jednotlivé díly, které budou vhodně spojeny a umístěny na paletách. Nebudou-li jednotlivé části předmětu nájmu spojeny, je pronajímatel oprávněn účtovat nájemci náklady spojené s provedením jejich svázání. Pokud bude předmět nájmu vrácen poškozen nebo znečištěn nad rámec běžného opotřebení, je nájemce povinen hradit pronajímateli náklady na opravy a čištění.

2. Nájemce je povinen vrátit stejný počet jednotlivých movitých věcí, které tvoří předmět nájmu. V případě, že nájemce vrátí nižší počet předmětu nájmu, má pronajímatel nárok na náhradu škody za chybějící předmět nájmu. Výše náhrady škody je určena 80 % z pořizovací ceny jednotlivých částí předmětu uvedené v cenové nabídce dle článku A.2 těchto Všeobecných obchodních podmínek. Z této částky bude odečteno 80 % uhrazeného nájemného. Pokud byly však předmětem nájmu věci nové, nepoužité, činí výše náhrady škody 100 %, i z této částky však bude odečteno 80 % uhrazeného nájemného.

3. V případě, že předmět nájmu vrátí nájemce v takovém stavu, že pro poškození již nebude možné tento použít k dalšímu pronájmu, má pronajímatel nárok na náhradu škody za takto zničený předmět nájmu. Výše náhrady škody je určena 80 % z pořizovací ceny jednotlivých částí předmětu uvedené v cenové nabídce dle článku A.2 těchto Všeobecných obchodních podmínek. Z této částky bude odečteno 80 % uhrazeného nájemného.

J. Vlastnictví


1. Veškeré movité věci označené v cenové nabídce zůstávají ve vlastnictví pronajímatele až do doby úplného zaplacení jejich kupní ceny.

2. V případě, že nájemce oznámí pronajímateli, že má zájem o odkoupení předmětu nájmu, uzavřou smluvní strany po vzájemné dohodě o kupní ceně a souhlasu pronajímatele s prodejem předmětu nájmu samostatnou kupní smlouvu.

K. Další práva a povinnosti


1. Pronajímatel je oprávněn se kdykoliv přesvědčit o zacházení s pronajatým materiálem a o jeho stavu. V případě zjištění nedostatků je oprávněn provést opatření na jejich odstranění.

2. Nájemce je povinný využívat pronajatý bednící materiál v souladu s jeho účelem a dbát o jeho řádné ošetřování a udržování v čistém stavu.

3. Nájemce není oprávněn vykonávat žádné opravy bednícího materiálu. Jakékoliv poškození je povinen okamžitě hlásit pronajímateli.4. Pronajímatel za úhradu opraví, doplní, resp. vymění poškozený bednící materiál v termínu dle dohody obou smluvních stran.

L. Závěrečná ustanovení


1. Písemná forma oznámení a jiných sdělení je zachována, pokud budou odeslána na kontaktní e-mailovou adresu nájemce a pronajímatele tak, jak jsou uvedeny v cenové nabídce a objednávce pronajímatele. V případě nevyzvednutí takové zásilky se postupuje podle § 573 občanského zákoníku.

2. Pronajímatel si vyhrazuje právo tyto Všeobecné obchodní podmínky změnit nebo doplnit, a to zejména při změně souvisejících právních norem nebo při změně způsobu obchodování. Změnu, doplnění a jejich účinnost prodávající vyhlásí vhodným způsobem. Nájemce má právo, v případě nesouhlasu s obsahem změněných či doplněných obchodních podmínek, tento nesouhlas sdělit pronajímateli ve lhůtě 7 dnů od okamžiku, kdy se o změně či doplnění dozvěděl. Neučiní-li tak, má se za to, že nájemce změny či doplňky akceptoval.

3. Právní vztahy těmito podmínkami výslovně neupravené, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a souvisejících právních předpisů.

4. Nájemce se zavazuje neprodleně oznámit pronajímateli jakékoliv změny, týkající se jeho oprávnění k podnikatelské činnosti, daňových povinností (zejména změnu DIČ a správce daně), jeho platného účtu a bankovního spojení a vzniku platební neschopnosti. Pronajímatel je oprávněn v případě platební neschopnosti oprávněn žádat okamžité vrácení dosud nezaplaceného zboží a vrácení předmětu nájmu.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou účinné od 1.1.2020 a nahrazují Všeobecné obchodní podmínky a jakékoliv obdobné podmínky vydané dříve.